Surbrunn 8

© 2010 Brf. Surbrunn 8    

Välkommen hem! Ny i föreningen? Styrelsen, stadgar, tjänster mm Allmänt om Brf Om kvarteret Kontakt

 

 

Allmänt om Brf

Allmänt om Bostadsrätt och särskilt om medlemskap 
i BRF Surbrunn 8:

 

» Bostadsrätt - för & nackdelar
» Vad innebär medlemsskapet?
» Inflytande & Ansvar
» Föreningsstämma (årsmöte)
» Styrelse m m
» Försäkringar och trygghet
» Skötsel av lägenhet och ombyggnad
» Underhåll och åtgärder

» Underhållsplan
» Att tänka på om du flyttar
» Gemensamma utrymme i BRF Surbrunn 8

 


 

Bostadsrätt - för & nackdelar ^ Upp

Bostadsrätten byggdes upp under 1900-talets första decennier som ett bosparande. Genom de boendes egna ekonomiska insatser finansiera-des bostadsbyggandet direkt och indirekt. Bostadsrätten främjades då av bl a statsmakten och 1930 tillkom en särskild bostadsrättslag, denna omarbetades 1970, 1971 och nu senast 1991. Bostadsrätt är en nyttjanderätt, således inte en äganderätt. Bostadsrätt är tidsmässigt obegränsad. Bostadsrättshavaren har, relativt andra nyttjanderättshavare, stort inflytande på den egna lägenheten. Önskade förändringar kan i princip göras så länge det inte är till skada för grannar eller huset som sådant.

 

Med detta följer också ett ekonomiskt ansvar för lägenheten, dess skötsel och underhåll. Detta regleras närmare i föreningens stadgar, som återfinns under egen rubrik och som också kan skrivas ut. Andelstalen, d v s nyckeln för fördelning av tillgångar och kostnader mellan bostadsrätterna, är regelmässigt mer rättvis i bostadsrättsformen än i andra liknande nyttjanderätter.

 

Till bostadsrättens fördelar från bostadsrättshavarens synpunkt hör den värdestegring som bostadsrätten kan undergå. Motsatsen förekommer dessvärre också!

En annan typisk fördel är att den löpande förvaltningen av bostadsrättshavarnas gemensamma angelägenheter underlättas genom de bestämmelser som gäller för bostadsrättsföreningar (BRF). Bostadsrättsförening eller fortsättningsvis – BRF – är en ekonomisk förening. En sådan förening har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen. Bostadsrättslagen och Lag om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar reglerar verksamheten.

 

BRF är en juridisk person, d v s formellt helt självständig och fristående i förhållande till medlemmarna. Bostadsrättsföreningens rättshandlingar, såväl vad gäller rättigheter och skyldigheter, gäller således endast mot föreningen som sådan. BRF äger fastigheten med byggnader, således även lägenheterna.

 

Bostadsrättsföreningens syfte är att i föreningens hus på fastigheten Surbrunn 8 upplåta lägenheter med bostadsrätt. Bostadsrätter kan endast upplåtas till BRF´s medlemmar.

 

 


 

Vad innebär medlemskapet? ^ Upp

Genom medlemsskapet i BRF har Du tillsammans med övriga medlemmar ett direkt inflytande över föreningen. Vi har genom medlemsskapet i föreningen del i ägandet och förvaltningen av föreningens fastighet. Vi har också vid en ev upplösning av föreningen, del i BRF´s återstående tillgångar, sedan fordringsägarna fått sitt.

 

I förvaltningshänseende har vi som medlemmar möjlighet att direkt bevaka och arbeta för dels att fastigheten, och därmed lägenheternas, värde inte sjunker, dels att boendekostnaderna inte blir högre än vad som krävs. Dessutom utnyttjar och utformar vi våra gemensamma utrymmen för eller till allas bästa. Vi uppnår detta genom att väl vårda och underhålla byggnader och lägenheter, samt genom investeringar - värdehöjande arbeten. Boendekostnaderna kan vi hålla nere till en nivå som i princip motsvarar faktiska kapital och driftskostnader. Detta kan uppnås främst genom att någon avkastning till en utomstående fastighetsägare inte behöver erläggas och genom egna ideella insatser i form av såväl kunnande som arbete i den löpande förvaltningen.

 

 


 

Inflytande & Ansvar  ^ Upp

Med det direkta inflytandet vi har följer således – förutom vissa formella förpliktelser – även ansvar samt behov av engagemang i förenings-arbetet. Särskilt i vår förening är Ditt aktiva engagemang väsentligt, då vi i strävan att hålla nere boendekostnaderna, själva ombesörjer merparten av den tekniska och praktiska förvaltningen.

 

De "uppoffringar" Ditt engagemang innebär kompenseras inte bara av möjligheten till lägre boendekostnader. Även en boendemiljö i gemenskapens intresse och bra kontakt med grannarna måste anses värdefullt. De formella rättigheterna och skyldigheterna vi har som medlemmar i BRF Surbrunn 8 framgår mer i detalj av föreningens stadgar. I och med att vi sökt och beviljats medlemskap har vi alla förpliktigat oss att följa stadgarna.

 

Det forum i vilket det direkta inflytandet utövas är föreningsstämman eller årsmötet som det oftast kallas. Genom engagemang i styrelse och olika "arbetsgrupper", kan och bör Du också aktivt påverka och arbeta för våra gemensamma intressen.

 

 


 

Föreningsstämma (årsmöte)  ^ Upp

Föreningsstämman är den sammankomst där vi som medlemmar i en ekonomisk förening fattar beslut angående föreningens angelägenheter.

 

Ordinarie "årsmöte" hålls en gång varje år. Utöver ordinarie stämma kan extrastämma hållas om styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller om medlemmarna stadgeenligt hos styrelsen begär det.

 

Av praktiska skäl är det omöjligt att medlemmarna skall avgöra varje fråga i föreningsarbetet under årsmötet. En BRF, liksom varje annan juridisk person, behöver någon som handlar på dess vägnar (mellan årsmötena). Föreningsstämman väljer därför en styrelse att sköta förvaltningen på medlemmarnas vägnar och att verkställa stämmans beslut.

 

För att medlemmarna skall kunna bedöma om styrelsen fullgjort sitt mandat att företräda medlemmarna enligt stämmans beslut, skall styrelsen lämna redovisning över sin förvaltning. Årsredovisningen skall omfatta berättelse rörande förvaltningen, redogörelse för föreningens ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning) och redogörelse för kostnader och intäkter under året (resultaträkning).

 

Till sin hjälp för granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet revisor och revisorssuppleant. De redovisar resultatet av sin granskning i en revisionsberättelse i samband med årsmötet. Årsmötet avgör om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej. Vidare utser årsmötet nya representanter i/till styrelse och revisorer.

 

 


 

Styrelse m m  ^ Upp

Styrelsen är som framgått medlemmarnas förvaltande och verkställande organ i gemensamma angelägenheter. Styrelsen (konstituerar sig själv) utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom finns suppleanter till ledamöterna. Vid styrelsens alla sammanträden förs protokoll. Protokollen är inte offentliga. Medlem eller utomstående har således inte rätt att utan styrelsens medgivande ta del av protokollen.

Detta beror inte på att styrelsen skulle ha något "fuffens" för sig, utan på att styrelsen stundtals kan tvingas diskutera och besluta i frågor som inte har allmänt intresse eller som inte bör ges offentlighet. Revisorn har dock alltid tillgång till styrelseprotokollen. En av uppgifterna för revisorn, som tidigare påpekats, nämligen att på medlemmarnas vägnar granska styrelsens förvaltning kan innebära att vidtaga åtgärder med anledning av protokollförda beslut.

 

Styrelsen eftersträvar naturligtvis dock att hålla medlemmarna relevant informerade om den löpande förvaltningen och om styrelsens verksamhet, även mellan stämmorna, genom nyhetsbrev, utskick eller informationsmöten. Viktigare än information från styrelsen till medlemmarna är ändå att informationen och engagemanget mellan medlemmarna upprätthålles och att ideer, initiativ och engagemang kommer alla tillgodo genom motioner (till årsmötet) och ett aktivt deltagande i styrelse och arbetsgrupper.

 

Strävan är att styrelseuppdragen skall cirkulera bland föreningens medlemmar. Prcis som på andra områden finns annars risk för slentrian och "distans" till medlemmarna. Men kanske framför allt för att inte samma person/er får dra ett för tungt lass med ideella arbetsinsatser, medan andra aldrig gör någon form av insats. En av ideerna med BRF är just en viss ideell eller kollektiv insats för att hålla nere kostnaderna för att kunna bo bra och "billigt"!

 

I denna strävan att hålla styrelsen "fräsch" har vi inom vår BRF en valberedning. Tveka inte att ställa upp om Du blir tillfrågad eller ombedd att kandidera till styrelsen eller andra poster. Anmäl gärna självmant att Du är beredd att hjälpa till! Du har med all säkerhet ideer och kvaliteter som föreningen d v s vi själva kommer att ha glädje av.

Vi behöver dessa ideer och kreativitet även i våra arbetsgrupper :

·         Gårdsgruppen – trivsel och skötsel av blomlådor, växter och gård.

·         Tvättstugegruppen – tvättlistor, felmeddelanden och maskinförändring

·         Driftgruppen – Allmänbelysning, namnskyltar och porttelefon etc.

 

För effektiv och snabb kommunikation med styrelsen, för motioner, felmeddelanden etc använd brevlådan i lidret/gången mellan gården och Surbrunnsgatan 31B eller skicka ett epost till styrelsen@surbrunn8.se. Styrelsen kontrollerar och tömmer dessa regelbundet.

 

 


 

Försäkringar & trygghet  ^ Upp

BRF Surbrunn 8 har en fullvärdesförsäkring hos Svenska Brand AB. Till föreningens egendom hör också som nämnts lägenheterna. Försäkringen omfattar byggnaderna och även sådan utrustning som enligt lag hör till byggnad. Försäkringen gäller oförutsedda skador bl a med anledning av inbrott, brand och vattenledningsfel och fel på s k gemensamma maskiner. Hushållsmaskiner i lägenheten är inte försäkrade genom vår försäkring. Anticimex skadedjursavtal ingår i försäkringen, och gäller samtliga utrymmen, alltså även lägenherna. Upptäcker Du ev småkryp kontaktar Du själv Anticimex i Stockholm.

 

För Dig som bostadsrättshavare innebär det sagda, i stora drag, att Du inte behöver försäkringsskydda lägenheten som sådan för t ex vattenledningsskada eller brand i huset. Men när det gäller Ditt lösöre och ev hushållsmaskiner bör Du teckna en egen hemförsäkring). Vi rekommenderar hemförsäkring anpassad för bostadsrätt. Den träder in och betalar självrisken (f n 7500 kr) på fastighetens försäkring. Medlemmen är nämligen skyldig att betala denna självrisk om han/hon har orsakat den genom vårdslöshet. Detta kan t ex vara en diskmaskin som läcker och orsakar skada i bjälklag och tak i underliggande lägenhet, vilket inte täcks av hemförsäkringen.

 

Föreningens försäkring/ansvar kan enklast beskrivas nå fram till ytterdörr i resp lägenhet, fasaden inkl fönsterbågar (ej glas, men däremot kontinuerlig/underhållsmålning). Detta gäller också för t ex badrum. Vår fastighetsförsäkring "stannar" vid rörstammen. Stopp i golvbrunn, eller stopp i avloppsrör fram till stam ingår inte i fastighetsförsäkringen. Mer om detta för den intresserade, finns i Svenska Brands villkor i källarkontoret och i "Skötsel av lägenhet och ombyggnad".

 

Vi har till och från haft inbrott i källarförråden. Successiva förstärkningar av lås och dörrar verkar (förhoppningsvis) ha fått stopp på inbrotten. Med något undantag har vi varit förskonade från inbrott i lägenheterna. Många är försedda med säkerhetsdörrar, vilket förhoppningsvis haft och har en avskräckande effekt. Men viktigt är också uppmärksamhet, stängda dörrar och portar.

 

 


 

Skötsel av lägenhet och ombyggnad  ^ Upp

Medlemmen skall vårda och underhålla i princip allt inom lägenhetens väggar. Droppande kranar ska tätas (fråga styrelsen om Du vill veta mer), golvbrunnen i badrum och "böjen" under tvättställ och diskbänk ska rensas. Värmeelementen ska avluftas, nyckel finns att låna.

 

De ursprungliga rören fram till kranarna saknar/saknade avstängnings-möjlighet. Därför rekommenderas installation av avstängning, typ Ballofix, när ombyggnad av kök eller bad görs, i den mån det inte redan är gjort. Före all avstängning av vattnet kontakta styrelsen. Det är viktigt att avstängningen görs på morgonen, så att störningen blir liten för Caféet. Förvarning ska göras minst en dag före med lappar i alla trappor och i tvättstugan.

 

Vattenskador kan bli dyra, så därför ber vi medlemmarna att genast meddela om det är något som försämrats med avloppen, tex. att det rinner långsamt ur diskbänken (trots att böjen är rensad), att det hörs gurglande ljud eller att det ibland luktar illa. Detta indikerar att det kan komma ett stopp i stamröret!

 

Ventilationen är sk. frånluft med fläktar på taket. Luft sugs ut genom ventiler i köket ovanför spisen och i badrummet, i gårdshuset (31C) är det separata kanaler från varje kök till taket på huset, så att där ska en spisfläkt blåsa ut luft i kanalen. Var 6:e år kontrolleras ventilationen, den sk OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

 

Ventilerna ska suga ett visst flöde av luft från varje kök (undantag: gårdshusets kök enligt ovan) och badrum och det injusteras av en ventilationsfirma. Sedan vid OVK kontrolleras det att det är rätt luftflöde i ventilerna. Därför får de inte förändras på något sätt (se bifogade bild av en korrekt ventil). Ventilen får inte heller byggas in i ett skåp, så att luftflödet hindras. Där det finns en renslucka får inte den förändras eller göras oåtkomlig.

 

Stamledningarna för ventilationen är gemensamma för lägenheter ovanför varandra. Detta innebär att det är förbjudet att installera en köksfläkt som blåser in i stammen. En sådan kan blåsa in stekos i närliggande kök och den gör att underliggande köks utsug minskar. Däremot går det bra att installera en kolfilterfläkt i spishuv, där fläkten blåser genom filtret tillbaka till köket.

 

Badrummen byggdes om ca 1970 utan sk fuktspärr i väggen. Många har renoverats sedan dess, men om Du t ex kaklar, så se till att fuktspärr läggs för att undvika fuktskador och mögel i väggen.

 

Stadgarna medger att medlemmen får förändra lägenheten, men väsentlig förändring kräver godkännande av styrelsen. Vad väsentlig är kan inte preciseras här, men det är mer omfattande än att byta köksskåp. En väsentlig förändring som rivning/flyttning av en icke-bärande vägg har godkänts. Huset är gammalt och ombyggt många gånger och det finns möjligheter till förbättring. Styrelsen kan ge en del tips.

 

 


 

Underhåll & åtgärder  ^ Upp

En omfattande renovering av huset gjordes inför bildandet av BRF 1972: avlopp, vatten, ventilation, eldragning och fönster. Därefter har bland annat gården fått ny asfaltering, ny undercentral till fjärrvärmen, och taket i gathuset har omlagts.


Nya avloppsstammar installerades i gathuset 1972, men i gårdshuset (31C) troligen på 30-talet. Stammen för dusch och toa i 31C byttes 2006, men ej i köken. Det visade sig att det inte var några större problem med stammen, utan det var några dåliga golvbrunnar och röranslutningar.


Inga läckor har uppstått från stammarna i gathuset, men man kan se några rostbubblor på rören i källarplanet. Med tanke på detta och stammarnas ålder bedömer styrelsen att stambyte kommer att behövas inom 20 år (2034). Det kommer att utföras så att när en stam börjar läcka så byts den.


Arbetet på en underhållsplan har påbörjats (december 2014). Kostnader för stambyte och för andra större arbeten har uppskattats, såsom fasadrenovering, samt målning av tak, trappuppgångar och fönster. Avsikten är att bygga upp en ekonomisk beredskap, men inget beslut är taget. Inför 2015 är inga större arbeten inplanerade.

Underhållsplan

 

Klicka här för att se vår underhållsplan.


 

Att tänka på om du flyttar  ^ Upp

De flesta mäklare tillhandahåller standardblanketter för köpeavtal och in/ utträde i föreningen. Annars skriver Du/Ni lämpligen en gemensam och enkel anmälan om in/utträde som lämnas till någon i styrelsen/ordförande tillsammans med köpekontrakt. Viktigt är också att Du/Ni lämnar styrelsen ny adress, bl a för uppgifter för Din deklaration.

 

 


 

Gemensamma utrymmen i BRF Surbrunn 8  ^ Upp

Ordning och reda vill vi gärna ha i våra gemensamma utrymmen! Tänk därför på hur och var Du slänger sopor. Sortera – sunt förnuft – och stora anslag anger hur och var soporna skall placeras. Grovsopor tar Du hand om själv (utom vid vår och höststädningen). "Sopgubbarna" tar endast hand om sorterade sopor. Allt annat blir stående!

 

Tvättstugan är belägen i Surbrunnsgatan 31B, ingång från gården. När Du skall tvätta skriver Du namn på listan. OBS Städa ordentligt, gäller golv, maskiner och torktumlare. Närmare instruktioner finns i tvättstugan!

 

Hobbyrum finns i Tulegatan 37, med ingång från gården. Arbetsbänk, ett antal verktyg, stegar och mycket mer finns att låna. Hobbyrummet med arbetsbänk når Du med "egen" allmännyckel, medan verktyg och stegar är inlåsta. Denna nyckel lånar Du av någon i styrelsen.

 

Barnvagnsutrymme finns på gården vid soprummen. Cykelkällare är belägen i Surbrunnsgatan 31A. Du når den antingen från Surbrunnsgatans "egen" källaringång (även Cafe Siraps personalingång) eller från källaren via gården.

 

Möteslokal finns i Surbrunnsgatan 31C (gårdshuset). Låst ingång från källaren. Lokalen används huvudsakligen av styrelsen, men kan lånas vid behov. Nyckel lånas ut av någon i styrelsen. Ett litet "styrelsekontor" med telefon etc och föreningens arkiv finns också här.

 

Källarkontor hör till varje lägenhet och nås antingen via gården, nedgång via gårdshuset, eller från Surbrunnsgatan 31A via cykelkällaren. Var noga med att låsa samtliga lås om Du använder denna väg. Det finns även en "allmän/reserv" toalett i källaren, under gårdshuset. Kan användas av hantverkare eller om Du renoverar egna badrummet.

 

Soprum – 3 st, är placerade på gårdens västra del i en grön låg byggnad. Ett rum är avsett för metall, pappers och glasåtervinning, två är avsedda för övriga sopor. Vi håller nere kostnaderna för sophämtning om vi sköter denna sortering noggrant. Vi får en återbetalning på varje faktura om återvinningen fungerar. Det blir stora pengar på ett år. Grovsopor tar Du själv hand om. Dock kan föreningen medverka till "insamling" av grovsopor vid höst och vårstädningen. Anslag om dessa städdagar – av våra gemensamma utrymmen – meddelas i god tid och fungerar inte om inte medlemmarna deltar fullt ut!

 

Gården är sommartid utrustad med bord, stolar och grill till allmän disposition. Cykelställen på gården är i första hand till för dem som använder cykeln dagligen. Ställ ner cykeln i cykelkällaren om Du inte tänker använda den regelbundet.

 

Trapphusen och portarna städas en gång i veckan av inhyrd firma, (varannan vecka på sommaren). Fönster och hissar m m städar vi själva på höst och vårstädningarna. Kodlås till portar byts 1 – 2 ggr om året och glöm inte att se till att porten stängs ordentligt. Det gäller särskilt 31B. Ställ inte upp portarna i onödan.

^ Upp

 

« Hem